VOP & GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na prvé dva ročníky ŠKOLY INTUÍCIE

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.intuicia.eu je firma Iniciala s.r.o. so sídlom Dr.Jána Lajčiaka 99/22, 032 42 Pribylina, IČO 44549580 , DIČ 2022761081
 2. Poskytovateľ služby a/alebo Predávajúci je Bunny s.r.o. so sídlom Vápenná 9, 821 04 Bratislava , IČO 48 293 091 , DIČ 212 012 2070.
 3. Službou sa rozumie vzdelávanie detí v prvom ročníku a/alebo v druhom ročníku „ŠKOLY INTUÍCIE“ ponúkanej na stránke www.intuicia.eu.
 4. Objednávateľom je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom záväznej prihlášky na www.intuicia.eu vytvoril objednávku prvého a/alebo druhého ročníka ŠKOLY INTUÍCIE pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tejto služby prípadne záväznú objednávku zaslal na e-mailovú adresu predajcu skola.intuice@gmail.com.
 5. Študentom je osoba, ktorú objednávateľ prihlásil do školy intuície. Zo strany objednávateľa počas doby trvania poskytovanej služby nie je možné zamieňať študentov bez odsúhlasenia poskytovateľom. Prihlásený študent absolvuje celý ročník.
 6. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. Službou sa rozumie prvý a/alebo druhý ročník ŠKOLY INTUÍCIE zverejnený na stránke www.intuicia.eu, ktorý možno zakúpiť pomocou záväznej prihlášky.
 8. Objednávka vzniká vyplnením záväznej prihlášky zo strany objednávateľa a jej doručením poskytovateľovi služby.
 9. Objednávateľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.intuicia.eu, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
 10. Vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 11. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.intuicia.eu sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Autori nenesú zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Záväzné prihláška a uzatvorenie zmluvného vzťahu
Cena a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ oboznámil objednávateľa s tým, že na webovej stránke www.intuicia.eu – je opísaná služba, ktorú si
  objednávateľ objednáva, keď sa tam nachádza aj ebook na stiahnutie (v ktorom je služba podrobne opísaná). Objednávateľ sa teda má možnosť oboznámiť s informáciami o ŠKOLE INTUÍCIE a jej obsahu. Taktiež sa objednávateľ spolu so študentom môže zúčastniť ukážkových seminárov v rôznych mestách, o ktorých bude usporiadateľ informovať na stránke. Kupujúci môže podrobne informovať o seminároch na telefónnom čísle 0908 463 560. Na základe všetkých týchto informácií má Objednávateľ možnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť prihlásenie študenta do ŠKOLY INTUÍCIE.
 2. Cena za poskytnutú službu je uvedená v záväznej prihláške, ktorú objednávateľ služby vypĺňa a teda sa s jej výškou
  oboznámil v celom rozsahu. Objednávateľ sa odoslaním záväznej objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednané služby.
 3. Cena za poskytnutie služby môže byť uhradená v celosti t.j. na jedenkrát vtedy ide o cenu zvýhodnenú/cenu s bonusom vo výške 239,- EUR alebo môže byť uhradená v splátkach vtedy sa uhrádza celá cena služby bez cenového zvýhodnenia/bonusu vo výške 259,- EUR.
 4. Spôsob úhrady ceny za služby je objednávateľ povinný vyznačiť v záväznej prihláške. Na základe vyznačenia zo strany objednávateľ vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru, ktorej splatnosť bude 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
 5. Poskytovateľ potvrdí objednávateľovi prijatie záväznej prihlášky. Potvrdením záväznej prihlášky zo strany poskytovateľa vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
 6. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu zašle faktúru elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Následne poskytovateľ doručí objednávateľovi aj originál faktúry na vyžiadanie.
 7. Cenu za poskytnutie služby uhrádza objednávateľ služby buď prevodom na účet, alebo vkladom na účet poskytovateľovi služby.
 8. V prípade, ak sa poskytovateľ stane platcom DPH bude povinný ceny účtovať vrátane DPH.
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že cena za poskytnutú službu obsahuje tzv. manipulačný poplatok vo výške 59,- EUR €, ktorý je nevratný. Predmetný poplatok zahŕňa náklady, ktoré poskytovateľovi vznikajú v dôsledku prijatia záväznej prihlášky a jej spracovania. Ak by teda nastala situácia, že objednávateľ by odstúpil od zmluvy tento manipulačný poplatok sa mu nevracia.
 10. Právo spotrebiteľa vrátiť poskytnutú službu bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. V takomto prípade mu bude vrátená uhradená čiastka a ukončená kúpna zmluva.

Článok III.
Priebeh ŠKOLY INTUÍCIE a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Jeden ročník ŠKOLY INTUÍCIE je rozdelený na 10 mesiacov. V každom mesiaci je naplánovaný jeden seminár v trvaní 2,5 hodiny. Na seminári sa zúčastňuje študent sám – bez doprovodu rodičov, pokiaľ sa objednávateľ s poskytovateľom nedohodli inak.
 2. Presné termíny seminárov budú oznámené objednávateľovi najneskôr do 10.9. kalendárneho roka na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške. Objednávateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). V prípade, ak objednávateľ neobdrží písomnú informáciu o termínoch seminárov je povinný oznámiť to poskytovateľovi e-mailom prípadne telefonicky, a poskytovateľ mu tieto obratom zašle.
 3. Služba sa teda poskytuje počas doby 10 mesiacov vždy počnúc septembrom príslušného kalendárneho roka.
 4. V prípade, ak študent nebude môcť absolvovať vopred naplánovaný seminár z dôvodu choroby prípadne iných závažných dôvodov vzniká študentovi nárok na náhradný seminár. Objednávateľ zobral na vedomie, že nahradiť si je možné len a výlučne dva semináre – pričom k náhrade príde v inom stredisku poskytovateľa t.j. v inom meste. Poskytovateľ na žiadosť poskytne objednávateľovi termíny náhradných seminárov spolu s uvedením miesta a času náhradného semináru. Ak študent náhradný seminár neabsolvuje – z akéhokoľvek dôvodu nevzniká mu nárok na vrátenie časti uhradenej ceny za služby.
 5. K zániku zmluvného vzťahu môže dôjsť len na základe písomnej dohody poskytovateľa a objednávateľa.
 6. Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie služby aj v prípade, ak študent nie je spôsobilý absolvovať ŠKOLU INTUÍCIE v dôsledku jeho zdravotného stavu či iných obmedzení o ktorých objednávateľ poskytovateľa neinformoval v záväznej prihláške. V takomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie akejkoľvek čiastky uhradenej za poskytovanie služby.
 7. V prípade ak z vlastného rozhodnutia študent neabsolvuje objednanú a zaplatenú službu – ročník ŠKOLY INTUÍCIE – nevzniká mu nárok na vrátenie akejkoľvek uhradenej ceny za služby.
 8. Poskytovať oboznamuje objednávateľa so skutočnosťou, že v prípade, ak by došlo k vzniku situácie, kdedy bude zo strany štátu, či iných oficálnych autorít nariadený tzv. „lockdown“ (zákaz vychádzania/zákaz stretávania sa/zákaz hormadných podujatí a pod.) bude výuka seminárov prebiehať v online forme. V prípade nariadenia „lockdownu“ poskytovateľ oboznámi objednávateľa so spôsobom online výuky (doručí prístupové heslá a oznámi platformu), pričom výuka bude prebiehať vo vopred dohodnutých termínoch online formou. Objednávateľ túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s vedením seminárov online pre prípad „lockdownu“. Objednávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie ceny za poskytnuté služby.

Článok IV.
Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.intuicia.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho
  upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok dôjde k ich zaslaniu e-mailom všetkým objednávateľom.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb,; zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 4. 2021.

V Bratislave, dňa 1. 4. 2021

Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Iniciala s.r.o., IČO  44 549 580, so sídlom Dr. Jána Lajčiaka 99, 032 42 Pribylina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu LM pod spisovou značkou oddiel: Sro, vložka číslo: 50731/L, ktorá prevádzkuje stránku www.intuicia.eu. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0915 850 251 alebo na email: l.pelachova@gmail.com.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov,

Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru, atď.)
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v emaili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu celého pôsobenia našej spoločnosti.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu pôsobenia našej spoločnosti. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu
  Jedine na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografická dokumentácia – živé akcie sú často spracované vo fotodokumentácii, ktorú používame na marketingové účely. Pokiaľ si neželáte, aby Vaše fotografie boli zverejnené, informujte nás o tom mailom na adrese skola.intuicie@gmail.com a my budeme vaše rozhodnutie absolútne rešpektovať.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli moje vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to títo naši spolupracovníci:

 • Lektorky Školy intuície
 • účtovnícka firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu:  skola.intuicie@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ)

Právo na prenosnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme na spracovanie 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na email.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme moc radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaju, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.