VOP & GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na prvé dva ročníky ŠKOLY INTUÍCIE

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.intuicia.eu je Iniciala s.r.o, Dr.Lajčiaka 99, Pribylina , IČO: 44 549 580
 2. Poskytovateľ služby a/alebo Predávajúci je Bunny s.r.o. so sídlom Vápenná 9, 821 04 Bratislava , IČO 48 293 091 , DIČ 212 012 2070.
 3. Službou sa rozumie vzdelávanie detí v prvom ročníku a/alebo v druhom ročníku „ŠKOLY INTUÍCIE“ ponúkanej na stránke www.intuicia.eu.
 4. Objednávateľom je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom záväznej prihlášky na www.intuicia.eu vytvoril objednávku prvého a/alebo druhého ročníka ŠKOLY INTUÍCIE pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tejto služby prípadne záväznú objednávku zaslal na e-mailovú adresu predajcu skola.intuice@gmail.com.
 5. Študentom je osoba, ktorú objednávateľ prihlásil do školy intuície. Zo strany objednávateľa počas doby trvania poskytovanej služby nie je možné zamieňať študentov bez odsúhlasenia poskytovateľom. Prihlásený študent absolvuje celý ročník.
 6. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. Službou sa rozumie prvý a/alebo druhý ročník ŠKOLY INTUÍCIE zverejnený na stránke www.intuicia.eu, ktorý možno zakúpiť pomocou záväznej prihlášky.
 8. Objednávka vzniká vyplnením záväznej prihlášky zo strany objednávateľa a jej doručením poskytovateľovi služby.
 9. Objednávateľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.intuicia.eu, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
 10. Vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 11. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.intuicia.eu sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Autori nenesú zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Záväzné prihláška a uzatvorenie zmluvného vzťahu
Cena a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ oboznámil objednávateľa s tým, že na webovej stránke www.intuicia.eu – je opísaná služba, ktorú si
  objednávateľ objednáva, keď sa tam nachádza aj ebook na stiahnutie (v ktorom je služba podrobne opísaná). Objednávateľ sa teda má možnosť oboznámiť s informáciami o ŠKOLE INTUÍCIE a jej obsahu. Taktiež sa objednávateľ spolu so študentom môže zúčastniť ukážkových seminárov v rôznych mestách, o ktorých bude usporiadateľ informovať na stránke. Kupujúci môže podrobne informovať o seminároch na telefónnom čísle 0908 463 560. Na základe všetkých týchto informácií má Objednávateľ možnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť prihlásenie študenta do ŠKOLY INTUÍCIE.
 2. Cena za poskytnutú službu je uvedená v záväznej prihláške, ktorú objednávateľ služby vypĺňa a teda sa s jej výškou
  oboznámil v celom rozsahu. Objednávateľ sa odoslaním záväznej objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednané služby.
 3. Cena za poskytnutie služby môže byť uhradená v celosti t.j. na jedenkrát vtedy ide o cenu zvýhodnenú/cenu s bonusom vo výške 239,- EUR alebo môže byť uhradená v splátkach vtedy sa uhrádza celá cena služby bez cenového zvýhodnenia/bonusu vo výške 259,- EUR.
 4. Spôsob úhrady ceny za služby je objednávateľ povinný vyznačiť v záväznej prihláške. Na základe vyznačenia zo strany objednávateľ vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru, ktorej splatnosť bude 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
 5. Poskytovateľ potvrdí objednávateľovi prijatie záväznej prihlášky. Potvrdením záväznej prihlášky zo strany poskytovateľa vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
 6. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu zašle faktúru elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Následne poskytovateľ doručí objednávateľovi aj originál faktúry na vyžiadanie.
 7. Cenu za poskytnutie služby uhrádza objednávateľ služby buď prevodom na účet, alebo vkladom na účet poskytovateľovi služby.
 8. V prípade, ak sa poskytovateľ stane platcom DPH bude povinný ceny účtovať vrátane DPH.
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že cena za poskytnutú službu obsahuje tzv. manipulačný poplatok vo výške 59,- EUR €, ktorý je nevratný. Predmetný poplatok zahŕňa náklady, ktoré poskytovateľovi vznikajú v dôsledku prijatia záväznej prihlášky a jej spracovania. Ak by teda nastala situácia, že objednávateľ by odstúpil od zmluvy tento manipulačný poplatok sa mu nevracia.
 10. Právo spotrebiteľa vrátiť poskytnutú službu bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. V takomto prípade mu bude vrátená uhradená čiastka a ukončená kúpna zmluva.

Článok III.
Priebeh ŠKOLY INTUÍCIE a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Jeden ročník ŠKOLY INTUÍCIE je rozdelený na 10 mesiacov. V každom mesiaci je naplánovaný jeden seminár v trvaní 2,5 hodiny. Na seminári sa zúčastňuje študent sám – bez doprovodu rodičov, pokiaľ sa objednávateľ s poskytovateľom nedohodli inak.
 2. Presné termíny seminárov budú oznámené objednávateľovi najneskôr do 10.9. kalendárneho roka na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške. Objednávateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). V prípade, ak objednávateľ neobdrží písomnú informáciu o termínoch seminárov je povinný oznámiť to poskytovateľovi e-mailom prípadne telefonicky, a poskytovateľ mu tieto obratom zašle.
 3. Služba sa teda poskytuje počas doby 10 mesiacov vždy počnúc septembrom príslušného kalendárneho roka.
 4. V prípade, ak študent nebude môcť absolvovať vopred naplánovaný seminár z dôvodu choroby prípadne iných závažných dôvodov vzniká študentovi nárok na náhradný seminár. Objednávateľ zobral na vedomie, že nahradiť si je možné len a výlučne dva semináre – pričom k náhrade príde v inom stredisku poskytovateľa t.j. v inom meste. Poskytovateľ na žiadosť poskytne objednávateľovi termíny náhradných seminárov spolu s uvedením miesta a času náhradného semináru. Ak študent náhradný seminár neabsolvuje – z akéhokoľvek dôvodu nevzniká mu nárok na vrátenie časti uhradenej ceny za služby.
 5. K zániku zmluvného vzťahu môže dôjsť len na základe písomnej dohody poskytovateľa a objednávateľa.
 6. Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie služby aj v prípade, ak študent nie je spôsobilý absolvovať ŠKOLU INTUÍCIE v dôsledku jeho zdravotného stavu či iných obmedzení o ktorých objednávateľ poskytovateľa neinformoval v záväznej prihláške. V takomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie akejkoľvek čiastky uhradenej za poskytovanie služby.
 7. V prípade ak z vlastného rozhodnutia študent neabsolvuje objednanú a zaplatenú službu – ročník ŠKOLY INTUÍCIE – nevzniká mu nárok na vrátenie akejkoľvek uhradenej ceny za služby.
 8. Poskytovať oboznamuje objednávateľa so skutočnosťou, že v prípade, ak by došlo k vzniku situácie, kdedy bude zo strany štátu, či iných oficálnych autorít nariadený tzv. „lockdown“ (zákaz vychádzania/zákaz stretávania sa/zákaz hormadných podujatí a pod.) bude výuka seminárov prebiehať v online forme. V prípade nariadenia „lockdownu“ poskytovateľ oboznámi objednávateľa so spôsobom online výuky (doručí prístupové heslá a oznámi platformu), pričom výuka bude prebiehať vo vopred dohodnutých termínoch online formou. Objednávateľ túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s vedením seminárov online pre prípad „lockdownu“. Objednávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie ceny za poskytnuté služby.

Článok IV.
Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.intuicia.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho
  upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok dôjde k ich zaslaniu e-mailom všetkým objednávateľom.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb,; zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 4. 2021.

V Bratislave, dňa 1. 4. 2021

Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť: Iniciala s.r.o, Dr.Lajčiaka 99, Pribylina , IČO: 44 549 580

 Kontaktné údaje správcu sú :

Email: ahoj@intuicia.eu

Telefón: 0915 850 251

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR 

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

Vybavenie Vašej objednávky/prihlášky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Pri objednávke/prihláške sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky/prihlášky podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie služby, a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Instagram, 

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov .

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu. 

Sú osoby ktoré sa  podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje  a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva :

Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania 

Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

Právo namietať podľa článku 21 GDPR

Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu ahoj@intuicia.eu, alebo poštou na adresu: Iniciala s.r.o, Dr.Lajčiaka 99, Pribylina , IČO: 44 549 580

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu ahoj@intuicia.eu  alebo poštou na adresu:  Iniciala s.r.o, Dr.Lajčiaka 99, Pribylina , IČO: 44 549 580

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

odvoláte svoj súhlas,

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom : ahoj@intuicia.eu alebo poštou na adresu: Iniciala s.r.o, Dr.Lajčiaka 99, Pribylina , IČO: 44 549 580

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese 

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

piatok: 8:00 – 14:00

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania je možné uskutočniť v nevyhnutných prípadoch, v bežných pracovných hodinách podateľne.